tel: Dział Handlowy +48 790 747 617
sales@bosmanager.com

Projekty Unijne

Business Online Services Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych celem opracowania systemu innowacyjnego systemu Autonomiczny Ekstraktor Wiedzy”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i stworzenie prototypu systemu Autonomiczny Ekstraktor Wiedzy. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w efekcie których powstanie prototyp inteligentnego systemu zdolnego do ekstrakcji wiedzy z różnego rodzaju źródeł w celu automatycznej semantycznej organizacji posiadanych zasobów wiedzy.

W wyniku realizacji projektu powstanie prototyp ww. systemu, na bazie, którego Business Online Services Sp. z o.o. w fazie wdrożeniowej wprowadzi do oferty  1 nowy produkt – system umożliwiający ekstrakcję wiedzy z różnego rodzaju źródeł w celu automatycznej semantycznej organizacji posiadanych zasobów wiedzy.

Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie 3 zadań, w tym badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. System znajdzie zastosowanie zarówno w administracji publicznej (archiwa państwowe, muzea, służba zdrowia), jak i w sektorze prywatnym.

Całkowita wartość projektu: 1 545 160,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 056 642,40 zł

Business Online Services Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych celem opracowania systemu do optymalizacji transportu kolejowego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i stworzenie prototypu systemu  EcoTrain. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w efekcie których powstanie prototyp inteligentnego systemu optymalizacji w transporcie kolejowym EcoTrain.

W wyniku realizacji projektu powstanie prototyp systemu EcoTrain, na bazie, którego w fazie wdrożeniowej firma Business Online Services Sp. z o.o. wprowadzi do oferty 1 nowy produkt – system optymalizacji kosztów i wspomagania decyzji w transporcie kolejowym. System ten będzie oparty na koncepcji gromadzenia i analizy dużych zbiorów danych, tzw. Big Data.

Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie 7 zadań, w tym badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji). Produkt powstały w wyniku projektu będzie kierowany do jednej grupy odbiorców przewoźników kolejowych i przyczyni się do rozwiązania kluczowych problemów stojących na drodze dalszego szybkiego rozwoju tej gałęzi gospodarki

Całkowita wartość projektu: 1 335 405,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 935 735,90 zł

Business Online Services Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Prace badawczo-rozwojowe w celu stworzenia systemu WorkChain”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad systemem WorkChain. W ramach projektu część prac badawczych będzie wykonana przez Partnera projektu – jednostkę naukową o kategorii A – Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Nastąpi transfer wiedzy z jednostki naukowej do przedsiębiorcy. W wyniku przeprowadzonych badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych stworzony zostanie prototyp systemu WorkChain, który będzie zapewniał wiarygodność i niezaprzeczalność działań wykonywanych przez użytkowników oraz dokumentów przetwarzanych w danej organizacji. Te cechy systemu będą zapewnione przez zastosowanie odpowiednich narzędzi kryptograficznych opartych na technologii kluczy szyfrujących oraz na technologii blockchain.

W wyniku realizacji projektu powstanie prototyp systemu, na bazie którego Business Online Services Sp. z o.o. w fazie wdrożeniowej wprowadzi do oferty 1 nowy produkt – system WorkChain. System WorkChain dedykowany będzie przede wszystkim dla centrów operacyjnych/outsourcingowych (BPO) i centrów usług wspólnych (SSC).

Całkowita wartość projektu: 5 882 880,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 613 100,00 PLN

Business Online Services Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Business Online Services Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży IT/ICT”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Business Online Services Sp. z o. o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:

 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
 • promocja Marki Polskiej Gospodarki,
 • wzrost zainteresowania kontrahentów zagranicznych produktami i usługami polskiej branży IT.

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 • Udział w zagranicznych wydarzeniach targowo-konferencyjnych,
 • Udział w misji zagranicznej,
 • Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.

Planowane efekty projektu:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
 • podpisanie nowych kontraktów zagranicznych,
 • wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.

Całkowita wartość projektu: 405 200.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 303 900.00 PLN